Awards

Awards

 • 2020 Chinmay Sawant (1/4 Award)
 • 2019 Saurabh Mishra, Prasad Bhandari, Vaibhav Margaj, Vaishnavi Walinkjar (4/4 Award)
 • 2018 Pragati Palane, Kunal Jaiswal, Niraj Kothekar (3/4 Award)
 • 2017 Aniket Salve, Rutuja Kajale, Bharat Gajre, Akshata Pawar (4/4 Award)
 • 2016 Deepali, Shrddha Patil, Dev Gujar (3/4 Award)
 • 2015 Shashikant Gawali, Rahul Sawant, Tejas Tikale (3/4 Award)
 • 2014 Shashikant Gawali, Bhakti Ghadiyyal (2/4 Award)
 • 2013 Suhas Chodankar, Asmita Karandikar, Abhijeet Thakur, Anjali Roy (4/4 Award)
 • 2012 Pragati Palande, Vinayak Ghadage, Sachin Rane (3/4 Award)
 • 2011 Akshata Pawar, Ashish Gupta (2/4 Award)
 • 2010 Madhuri Prabhu (1/4 Award)
 • 2009 Pankaj Mishra (1/4 Award)
 • 2007 Miss Londhe (1/4 Award)